Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

O. Adriatic Mikulić, z siedzibą w Orebić, Mokalo 6, OIB:45574843802 (dalej w tekście: Adriatic Mikulić), szanuje prywatność każdej osoby, której dane osobowe gromadzi. Pragniemy przekazać Państwu informacje jak je chronimy i jakie są Państwa prawa.

Adriatic Mikulić zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do używanych fotografii, tekstów i pozostałych publikowanych materiałów, zgodnie z prawem pozytywnym Republiki Chorwacji. Fotografie, teksty i innego rodzaju materiały nie mogą być publikowane, sprzedawane, publicznie lub prywatnie prezentowane i w jakikolwiek inny sposób używane bez zgody Adriatic Mikulić. Jakiekolwiek nieprzestrzeganie powyższych warunków pociąga za sobą odpowiedzialność i obowiązek odszkodowania za szkody niemajątkowe wobec Adriatic Mikulić za każde naruszenie wobec danego materiału.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Zakres zastosowania

Niniejsza Polityka ma zastosowanie wobec każdego przetwarzania danych osobowych przez Adriatic Mikulić, chyba że inna polityka firmy Adriatic Mikulić przewiduje inaczej. Wyjątkiem jest przetwarzanie danych gości i użytkowników usług Adriatic Mikulić, wtedy to niniejsza Polityka ma pierwszeństwo wobec innych polityk, jeśli inaczej nie określają prawa i obowiązki dotyczące przetwarzania danych.

Administrator przetwarzania danych i ramy prawne

Adriatic Mikulić, jako Administrator Przetwarzania danych, szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych. Gromadzenie i przechowywanie danych przeprowadzane jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), Ustawy o realizacji ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Biuletyn rządowy Republiki Chorwacji nr 42/2018) i innych przepisów regulujących powyższe i mają zastosowanie w Republice Chorwacji.

Inspektor Ochrony Danych

Adriatic Mikulić wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo o każdej porze kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@adriatic-mikulic.hr lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Adriatic Mikulic Mokalo 6, Orebić, Republika Chorwacja.

Zastosowanie zasad ochrony danych

Adriatic Mikulić w ramach zastosowania niniejszej Polityki szczególną uwagę poświęca poszanowaniu zasad przetwarzania danych i przetwarza je:

Zgodnie z prawem – przetwarzanie będzie możliwe, jeśli jest dozwolone przez prawo i to w granicach, jakie to prawo dozwala.
Uczciwie – biorąc pod uwagę specyfikę każdego powiązania, stosując wszelkie odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych i prywatności w ogóle i nie uniemożliwiając ankietowanym korzystania z ich praw.
Przejrzyście – informując ankietowanych o przetwarzaniu danych osobowych. Od samego gromadzenia, kiedy ankietowani informowani są o wszystkich aspektach przetwarzania danych aż po ukończenie procesu przetwarzania. Ankietowanym gwarantuje się prosty i szybki dostęp do swoich danych, co obejmuje możliwość wglądu i otrzymywania kopii zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia. Określone informacje mogą zostać ograniczone, kiedy wymaga tego prawo lub kiedy jest to konieczne do ochrony osób trzecich.
Za ograniczeniem celu – przetwarzając dane osobowe zgodnie z celami, dla których zostały zgromadzone i do innych celów, pod warunkiem że zostały spełnione warunki określone w Rozporządzeniu. Dane mogą być przetwarzane do celów, które się na siebie nakładają z uwzględnieniem (a) wszelkich powiązań między celami gromadzenia danych osobowych i celów planowanej kontynuacji przetwarzania; (b) kontekstu, w którym dane osobowe zostały zgromadzone, szczególnie w odniesieniu do stosunku ankietowanego i Adriaticu;
(c) natury danych osobowych, szczególnie kwestii, czy przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9. Rozporządzenia lub dane osobowe, które dotyczą wyroków skazujących i przestępstw zgodnie z art. 10 Rozporządzenia; (d) możliwe skutki dla ankietowanych wynikające z planowanej kontynuacji przetwarzania, a także (e) istnienie odpowiednich środków ochronnych.

Za ograniczeniem przechowywania – przechowując dane w formie, która umożliwia identyfikację ankietowanego tylko tak długo, jak jest to potrzebne do realizaji celów, w związku z którymi są przetwarzane, a dłużej jedynie jeśli pozwala na to Rozporządzenie.
Z minimalizacją ilości danych – przetwarzając dane jeżeli są odpowiednie, istotne i ograniczone do tego, co jest konieczne. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby nie gromadzić danych, dla których nie ma uzasadnionej potrzeby przetwarzania.
Mając na uwadze zgodność – mając na uwadze zgodność i aktualność danych, usuwając nieprawdziwe dane w miarę możliwości.
Biorąc pod uwagę rzetelność i poufność –zapewniając środki techniczne i organizacyjne dla odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym lub nielegalnym przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, usunięciem lub zniszczeniem poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Odpowiednie środki stosuje się biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju ryzyko przetwarzania danych.

Dostarczanie danych stronom trzecim

Jeśli w ramach przetwarzania danych dochodzi do przeniesienia danych do krajów trzecich, Adriatic Mikulić gwarantuje poszanowanie wysokich standardów ochrony, by przestrzegany był najwyższy możliwy standard ochrony danych osobowych zgodnie z surowymi wymogami Rozporządzenia. W tym sensie, kiedy następują międzynarodowe transfery danych osobowych, Adriatic Mikulić będzie informował ankietowanego o zamiarze transferu danych osobowych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także o stosowaniu bądź nie decyzji Komisji Europejskiej o stosowności. Jednocześnie ankietowany zostanie odesłany do odpowiednich lub stosownych środków ochronnych i sposobów zdobywania ich kopii lub miejsca, na którym są dane do dyspozycji, jeśli transfer podlega odpowiednim środkom ochronnym zgodnie z art. 46. Rozporządzenia, zastosowaniu wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47. Rozporządzenia lub jeśli ma zastosowanie art. 49 ustęp 1. punkt 2. Rozporządzenia. Każdy transfer danych osobowych do krajów trzecich będzie wykonany zgodnie z rodziałem V. Rozporządzenia.

Cel gromadzenia

Adriatic Mikulić zobowiązana jest do gromadzenia niektórych z Państwa danych osobowych w celu realizacji umowy o zakwaterowaniu i przepisów, które regulują działalność turystyczną, jednak niektóre inne lub te same dane Adriatic Mikulić może też gromadzić i do innych celów i to przede wszystkim w celach kontaktowych, tj.:

realizacji umowy o zakwaterowaniu,
spełniania wymogów ustaw i innych ważnych przepisów prawa pozytywnego, które regulują działalność turystyczną,
bezpośredniego marketingu,
wysyłania ofert,
przeprowadzania konkursów,
udoskonalania i spersonalizowanej usługi świadczonej Państwu jako gościom,
ochrony majątku i bezpieczeństwa poprzez zastosowanie monitoringu.
Adriatic Mikulic gwarantuje, że zgromadzone dane będzie używał wyłącznie do powyżej wymienionych celów.
Adriatic Mikulić może używać depersonalizowanych danych w celach statystycznych.

Podstawy prawne gromadzenia danych

Prawnymi podstawami dla wymienionych celów gromadzenia są:

prawne,
umowne,
kluczowy interes ankietowanych,
prawnie uzasadniony interes, który ma większą moc od korzyści ankietowanego lub
zgoda lub wyraźna zgoda ankietowanego,
w zależności od celu przetwarzania i rodzaju danych osobistych.

Miejsca gromadzenia danych

Adriatic Mikulic gromadzi Państwa dane w sytuacjach:

rezerwacji zakwaterowania (rezerwacja za pośrednictwem strony www lub telefonu )
wypełniania umowy o zakwaterowaniu – zameldowania na recepcji obiektu poprzez wypełnienie karty rejestracyjnej,
zgłoszenia do newslettera na stronach internetowych Adriatic Mikulić włącznie z logowaniem się do bezpłatnego WiFi na stronach internetowych Adriatic Mikulić
przystąpienia do klubu lojalnościowgo
uczestnictwa w konkursie poprzez wypełnienie ankiety
w miejscach monitorowanych.

Okres przechowywania danych

Dane, które Adriatic Mikulić gromadzi w oparciu o przepisy, muszą być przechowywane tak długo, jak określa to dana ustawa lub inny przepis prawa pozytywnego.

Dane, które Adriatic Mikulić gromadzi na podstawie stosunków umownych przechowywane będą tak długo, jak będzie to konieczne w celu wypełnienia zobowiązań umownych, tj. świadczenia usługi.

Dane obejmujące imię, nazwisko i adres e-mail, które Adriatic Mikulić gromadzi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach bezpośredniego marketingu będą przechowywane w bazie gości przez 10 lat.

Pozostałe dane, które Adriatic Mikulić gromadzi na podstawie wyraźnej zgody gościa (numer telefonu komórkowego, ilość dzieci, stan cywilny, zwierzęta domowe, zainteresowania, sposób podróżowania, preferencje dot. zakwaterowania i dot. kierunków podróży) przechowywane będą w bazie gości przez 5 lat.

Adriatic Mikulić może też, w oparciu o Państwa wyraźną zgodę, gromadzić i zapisywać dane o treściach przeglądanych przez Państwa na stronach internetowych (tzw. cookies) i dane te będzie przechowywać w bazie przez okres 2 lat. Powyższe dane Adriatic Mikulić będzie używać w celach informowania za pośrednictwem kanałów online (e-mail, web, promocja internetowa) o specjalnych i spersonalizowanych ofertach, wiadomościach i wydarzeniach, które organizuje.

Prawa respondentów

Bez względu na podstawę gromadzenia danych o każdej porze można bezpłatnie poprosić o:

dostęp, zmianę lub uzupełnienie danych we wszystkich bazach danych osobowych, śladem czego Adriatic Mikulić umożliwi dostęp lub zmieni Państwa dane w swoich bazach w zależności od Państwa wniosku,
wymazanie („prawo bycia zapomnianym”) danych osobowych we wszystkich bazach danych, śladem czego Adriatic Mikulić wymaże ze wszystkich swoich baz, poza tymi bazami, które Adriatic Mikulić musi zachowywać w oparciu o prawo pozytywne, a także jeśli nie istnieją silniejsze prawnie uzasadnione powody do przetwarzania lub jeśli przetwarzanie nie jest konieczne do zakładania, realizacji lub obrony wniosków prawnych,
ograniczanie przetwarzania Państwa danych lub złożyć skargę na przetwarzanie takich danych,
przeniesienie danych, które od Państwa pozyskaliśmy, Państwu albo osobom trzecim („prawo do transferu danych”), zgodnie z przepisami prawa pozytywnego,
jeśli dane zgromadzone są na podstawie zgody, zawsze mogą ją Państwo wycofać bez skutków negatywnych,
prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego – Agencji Ochrony Danych Osobowych (więcej na www.azop.hr).
Prosimy o wysłanie wniosku w formie pisemnej na adres kontaktowy inspektora ds. ochrony danych osobowych: info@adriatic-mikulic.hr lub pocztą na adres Adriatic Mikulić, Mokalo 6, Orebić, Republika Chorwacja.

DANE OSOBOWE GROMADZONE OSÓB, KTÓRE ZAREZERWOWAŁY ZAKWATEROWANIE I DANE GOŚCI

Państwa dane osobowe, które należy dostarczyć, by możliwe było świadczenie Państwu usługi zakwaterowania, Adriatic Mikulić jako administrator danych osobowych chroni w swojej bazie danych wyłącznie w celu realizacji umowy o zakwaterowaniu i wypełniania przepisów prawnych zobowiązujących do dostarczenia i gromadzenia danych osobowych związanych z działalnością turystyki i może ich używać do innych celów przewidzianych przez prawo pozytywne. Jeśli nie udostępnią Państwo Adriatic Mikulić minimum danych koniecznych do zgłoszenia gościa we wszystkich właściwych rejestrach, Adriatic Mikulić nie będzie miał możliwości świadczenia Państwu usług zakwaterowania zgodnie z umową i prawem.

Dane osobowe, które Adriatic Mikulić zapisuje już w momencie rezerwacji i na karcie rejestracyjnej w momencie przybycia do obiektu zbierane są zgodnie z prawem regulującym działalność turystyki i celem świadczenia usług gościom. Są to następujące dane (które mogą podlegać zmianie ze względu na prawo pozytywne):

imię i nazwisko
adres pobytu (obywatele chorwaccy)
data urodzenia
numer, rodzaj dokumentu identyfikacyjnego i miejsce jego wydania
obywatelstwo
nazwa obiektu
numer jednostki kwaterunkowej
data przyjazdu i odjazdu gościa
płeć.
Powyższe dane Adriatic Mikulić przechowuje w bazie gości i przesyła do systemu E-visitor (elektroniczny system zgłaszania gości) właściwym organom Republiki Chorwacji, a dane te muszą być przechowywane w systemie przez 10 lat. Adriatic Mikulić jest także zobowiązana do przechowywania rachunków wydanych gościom, a zawierających dane osobowe gościa, przez 11 lat, zgodnie z przepisami.

Ponadto w celu wywiązania się z zobowiązań umownych Adriatic Mikulić gromadzi przy rezerwacji, jak i na karcie rejestracyjnej, poniższe dane:

e-mail
język
telefon.
Pozostałe dane odnoszące się do okoliczności Państwa pobytu, takie jak na przykład: sposób podróżowania, z kim Państwo podróżują, stan cywilny, ilość dzieci, zwierzęta domowe, pozostałe zainteresowania również zostaną zgromadzone, jeśli mają związek ze świadczeniem usługi zakwaterowania i będą usuwane po Państwa wymeldowaniu z obiektu kwaterunkowego.

Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, e-mail adres), Adriatic Mikulić jako administrator przetwarzania ma prawo w oparciu o prawnie uzasadniony interes gromadzić w swojej bazie gości i korzystać z nich w celach bezpośredniego marketingu a to wyłącznie w celu informowania za pośrednictwem poczty elektronicznej o ofertach i wiadomościach firmy Adriatic Mikulić. W takim przypadku mają Państwo prawo w dowolnym momencie i bezpłatnie wnioskować o usunięcie (prawo do bycia zapomnianym) z bazy danych do tego celu.

Podczas pobytu i po pobycie Adriatic Mikulić przesyła Państwu e-mailem ankietę o stopniu zadowolenia ze świadczonych usług, która, jeśli chcą, mogą Państwo wypełnić, a więc przy wyrażonej zgodzie. Jest ona opracowywana przez firmę (TrustYou), której dane są publikowane zgodnie z zasadami i politykami firmy, a za które nie odpowiada. Podstawowym celem ankiety jest zebranie danych, by udoskonalić usługi świadczone przez Adriatic Mikulić. Dane z ankiet są depersonalizowane i przetwarzane do celów statystycznych.

Dodatkowo osoba, która rezerwuje zakwaterowanie, czy też gość może dać specjalne przyzwolenie, zgodę firmie Adriatic Mikulić, by jego dane, jak na przykład:

imię
nazwisko
e-mail
data urodzenia
państwo
pozostałe dane osobowe, które gromadzone są podczas pobytu (np. numer telefonu komórkowego, numer telefonu, płeć, ilość dzieci, stan cywilny, język, zwierzęta domowe, zainteresowania i aktywności podczas pobytu, sposób podróżowania, preferencje dot. zakwaterowania, preferencje dot. destynacji i in.)
pozostałe dane osobowe, które zbierane są podczas przeglądania zasobów web (tzw. cookie) włącznie z IP adresem.
były gromadzone i wykorzystywane do dalszego profilowania ankietowanego, do celów kontaktowych i informowania przez kanały online (e-mail, web, internet, promocja) o specjalnych i spersonalizowanych ofertach, wiadomościach i wydarzeniach, które organizuje Adriatic Mikulić i/lub Imperial. W takim przypadku ankietowany ma prawo w dowolnym momencie i bezpłatnie wycofać swoją zgodę, co obejmuje też przetwarzanie w celach przygotowania profilu, w stopniu w jakim jest powiązana z bezpośrednim marketingiem, w odniesieniu do wstępnego lub dalszego przetwarzania, ponieważ ma prawo zawsze zmieniać dane i ma prawo do bycia zapomnianym.

Dane przechowywane są w bazie gości Adriatic Mikulić przez 5 lat.

Adriatic Mikulić gromadzi też dane przez system monitoringu.

DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZONE SĄ PRZY ZGŁOSZENIU DO NEWSLETTERA NA STRONACH INTERNETOWYCH Adriaticu WŁĄCZNIE ZE ZGŁOSZENIEM DO BEZPŁATNEGO WIFI

Przy zgłoszeniu do newslettera ankietowany będzie miał możliwość przekazania poniższych dodatkowych danych za zgodą (nie włączając imię i nazwisko i adres e-mailowy, które Valamar Adriatic Mikulić gromadzi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu):

płeć
data urodzin
kraj
język.
Przy aktualizacji zgłoszenia do newslettera ankietowany będzie miał możliwość przekazać za zgodą poniższe dane:

ulica, numer budynku, kod pocztowy, miasto
numer telefonu
numer telefonu komórkowego
zainteresowania
sposób podróżowania
zwierzęta domowe
preferencje dot.zakwaterowania
preferencje dot. destynacji.
Zgromadzone dane zbierane są w oparciu o wyraźną zgodę w celu informowania o specjalnych i zindywidualizowanych ofertach, wiadomościach i wydarzeniach organizowanych przez Adriatic Mikulić i/lub Imperial i to za pośrednictwem kanałów online (e-mail, web, promocja internetowa).

Dane przechowywane są w bazie gości Adriatic Mikulić przez 5 lat.

Ankietowany ma prawo do zmiany danych i prawo do bycia zapomnianym.

DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZONE SĄ PRZY DOŁĄCZANIU DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO (CZŁONKOSTWO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO)

Przystąpiwszy do programu lojalnościowego goście będą gromadzić punkty w sposób określony w regulaminie dla członków programu lojalnościowego, a punkty te przydzielane są przy każdym pobycie w obiektach Adriatic Mikulić. Wszystkie warunku przystąpienia do członkostwa lojalnościowego, obowiązki Adriatic Mikulić i prawa ankietowanych zawarte są w Ogólnych warunkach programu lojalnościowego, które można znaleźć na stronie www.adriatic-mikulic.hr. Przystąpienie do programu lojalnościowego ma miejsce wyłącznie na podstawie wniosku gościa, gość będąc członkiem programu ma różne bonusy, a ma także prawo, by w każdym momencie zrezygnować z członkostwa.

Dane, które są gromadzone to:

imię,
nazwisko,
płeć,
data urodzenia,
e-mail,
numer telefonu komórkowego,
numer telefonu,
adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto i państwo).
Adriatic Mikulić ma prawo, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, gromadzić i wykorzystywać w celu bezpośredniego marketingu dane – adres e-mail, imię i nazwisko wszystkich członków programu lojalnościowego a to wyłącznie w celu informowania o ofertach i wiadomościach Adriatic Mikulić za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym przypadku ankietowany ma prawo do złożenia skargi na takie przetwarzanie, co obejmuje też przetwarzanie w celach przygotowania profilu, w stopniu w jakim jest powiązana z bezpośrednim marketingiem, w odniesieniu do wstępnego lub dalszego przetwarzania, w dowolnym czasie i bezpłatnie.

Dodatkowo, osoba przystępująca do programu może udzielić specjalnego pozwolenia, zgody Adriatic Mikulić by wszystkie jego wspomniane dane, w tym:

pozostałe dane osobowe, które zostaną zgromadzone podczas ewentualnego pobytu (np. ilość dzieci, stan cywilny, język, zwierzęta domowe, zainteresowania i aktywności podczas pobytu, sposób podróżowania, prefererncje dot. zakwaterowania, preferencje dot. kierunków itp.)
Adriatic Mikulić gromadziła i wykorzystywała z zamiarem dalszego profilowania ankietowanych i w celu kontaktowania i informowania o specjalnych i personalizowanych ofertach, wiadomościach i wydarzeniach organizowanych przez Adriatic Mikulić a to za pośrednictem kanałów online (e-mail, web, promocja internetowa). W takim przypadku ankietowany ma prawo do wycofania takiej zgody o każdej porze dnia, co obejmuje też przetwarzanie w celach przygotowania profilu, w stopniu w jakim jest ono powiązane z bezpośrednim marketingiem, w odniesieniu do wstępnego lub dalszego przetwarzania, w dowolnym czasie i bezpłatnie, a także ma prawo do zmiany danych i prawo do bycia zapomnianym.

Powyższe dane przechowywane są w bazie gości Adriatic Mikulić przez 5 lat.

DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZONE SĄ PODCZAS UCZESTNICTWA W KONKURSACH / WYPEŁNIANIA ANKIETY

Adriatic Mikulić może także czasami organizować konkursy z nagrodami, przy których okazji będzie gromadzić Państwa dane, tylko jeśli zdecydują się Państwo brać w nich udział. Dane, które są w ten sposób gromadzone i które są konieczne by uczestniczyć w konkursie, będą określone w Regulaminie konkursu i to oddzielnie dla każdego kolejnego konkursu i mogą się różnić. W ten sposób zgromadzone dane w oparciu o pewnego rodzaju umowne zobowiązania będą wykorzystywane do celów realizacji konkursu zgodnie z jego regulaminem i będą usuwane w terminie 5 lat po zakończeniu konkursu.

Jeśli wypełnią Państwo formularz ankietowy konkursu z danymi koniecznymi do udziału w konkursie, (dane mogą się różnić w danym konkursie) Adriatic Mikulić wszystkie te zdepersonalizowane dane może wykorzystywać w celach statystycznych.

Dane takie jak imię, nazwisko i adres e-mailowy, które wpisują Państwo w formularzu ankietowym konkursu, Adriatic Mikulić ma prawo w oparciu o prawnie uzasadniony interes gromadzić i wykorzystywać w celu bezpośredniego marketingu i to wyłącznie do informowania o ofertach i wiadomościach Adriatic Mikulić pocztą elektroniczną. W tym przypadku ankietowany w dowolnym czasie i bezpłatnie ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, co obejmuje także przetwarzanie w celach przygotowania profilu, w stopniu w jakim jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim, w odniesieniu do wstępnego lub dalszego przetwarzania.

Wymienione dane przechowywane są w bazie gości Adriatic Mikulić przez 10 lat.

CIASTECZKA (COOKIES) I TECHNOLOGIA INTERNETOWA

Podobnie jak w przypadku wielu innych portali, również nasz korzysta z „ciasteczek“ (małe pliki, które zapisujemy na Państwa komputerze w momencie wejścia na nasze strony internetowe, by umożliwić podstawową lub dodatkową funkcjonalność tych stron) i innych technologii, które ułatwiają nam dostarczanie treści w zależności od Państwa obszarów zainteresowania, przetwarzanie rezerwacji lub wniosków i/lub analizę charakteru Państwa odwiedzin. Ciasteczek nie można użyć do odkrycia Państwa tożsamości. Kiedy wchodzą Państwo na nasze strony internetowe informacja ta identyfikuje na naszych serwerach cechy Państwa wyszukiwarki, ale nie samych Państwa.

Korzystamy z różnego rodzaju ciasteczek:

Niezbędne pliki cookies – są one niezbędne do funkcionowania strony internetowej, która bez nich nie może działać. To znaczy, że strona internetowa bez tych ciasteczek nie może zostać otwarta, ani się wyświetlić. Pliki te używane są w celu transmisji komunikacji lub też są konieczne do świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego i jest wyraźnie wymagana od użytkowników takich usług. Te pliki cookies umożliwiają nam też bazową analizę stron internetowych mającą na celu ulepszenie działania strony i to za pośrednictwem danych, które są całkowicie anonimowe, tj nie opierają się o Państwa dane osobowe lub o dane, dzięki którym możliwe byłoby powiązanie z Wami. W przypadku tych plików cookies nie jest potrzebna zgoda i nie prosimy o nią.
Funkcjonalne pliki cookies – dzięki nim przeprowadzamy bardziej zaawansowaną analizę pracy strony internetowej. Służą do analizy zachowania użytkownika i na podstawie pozyskanych anonimowych danych możemy stwierdzić, czego użytkownicy strony najbardziej potrzebują i co przeglądają, po czym mamy możliwość dostosować stronę internetową i sprawić, by jej treści i funkcjonalności były jak najłatwiejsze w użytkowaniu. W przypadku tych ciasteczek prosimy o Państwa zgodę.
Reklamowe pliki cookies – dzięki nim analizujemy Państwa zainteresowania i życzenia, a służą one nam do plasowania informacji pod względem zainteresowania i do tworzenia oferty dostosowanej do Państwa korzystania ze stron internetowych firmy Adriatic Mikulić. W przypadku tych ciasteczek prosimy o Państwa zgodę.

Adriatic Mikulić przechowuje ciasteczka w bazie najdłużej 2 lata w celu informowania za pośrednictwem kanałów online (e-mail, internet, promocja internetowa) o specjalnych i personalizowanych ofertach, wiadomościach i wydarzeniach.

Jeśli się Państwo rozmyślą odnośnie ustawień plików cookie na stronach Valamaru, w dowolnym momencie możecie je zmienić na linku: (link zgodnie z cookie consent box). Zawsze mogą też Państwo wymazać pliki cookie zapisane na Państwa komputerze, w ten sposób uniemożliwicie dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych przy pomocy tej technologii. Każda z przeglądarek internetowych ma swoją procedurę usuwania plików cookie, a poniżej umieszczamy linki na procedury dot. tych najpopularniejszych:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje%20kola%C4%8Di%C4%87a

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

SYSTEM MONITORINGU

Adriatic Mikulić jako administrator przetwarzania ma prawnie uzasadniony interes stosować środki monitoringu video w celu ochrony mienia i osób, a w odniesieniu do określonych roboczych lokalizacji istnieje obowiązek prawny zamontowania kamer, które nagrywają pracowników i wszystkie osoby, które poruszają się w zasięgu kamery.

Adriatic Mikulić zgodnie z przepisami oznacza wszystkie miejsca pod monitoringiem.

Adriatic Mikulić świadoma jest, że nagrania video zawierają dane osobowe każdej osoby, która porusza się w zasięgu kamer, stąd też przechowuje je ze szczególną ostrożnością, posiada odpowiedni system bezpieczeństwa, dostępności i politykę usuwania ich, która jest określona przez wewnętrzne zasady bezpieczeństwa Adriatic Mikulić.

Nagrania video są regularnie nadpisywane i w ten sposób automatycznie są wymazywane po maksymalnie 15 dniach od dnia nagrania. Wyjątkiem jest dłuższe przechowywanie nagrań, jeśli są dowodem w postępowaniu przed właściwymi organami państwowymi. Nagrania te będą przechowywane w centralnym systemie ostrzegania z bardzo ograniczonym dostępem.

W przypadku prowadzenia postępowań sądowych i/lub karnych Adriatic Mikulić może korzystać z wymienionych nagrań video. Wgląd w dane osobowe osób na nagraniach mogą mieć też osoby trzecie, wykonawcy przetwarzania, partnerzy umowni Adriatic Mikulić zarejestrowani i wykwalifikowani do świadczenia usług ochrony osób i mienia, jednak które w żaden sposób nie korzystają samodzielnie ze wspomnianych danych, a troszczą się o bezpieczeństwo centralnych systemów ostrzegania i monitoringu. Wobec wszelkich innych szczegółów dotyczących video monitoringu mają zastosowanie przepisy regulujące ten obszar.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI

Adriatic Mikulić radzi rodzicom i opiekunom, by pouczyli dzieci o bezpiecznym i odpowiedzialnym postępowaniu ze swoimi danymi osobowymi w internecie. Adriatic Mikulić nie chce i nie ma zamiaru gromadzić danych osobowych dzieci, nie będzie z nich w jakikolwiek sposób korzystać, ani przekazywać osobom trzecim. Dziecko może dać swoją zgodę wyłącznie w odniesieniu do ewentualnych usług społeczeństwa informacyjnego i to dziecko starsze niż 16 lat. Każde inne przetwarzanie danych dzieci poniżej wyznaczonej granicy wieku i dowolne przetwarzanie poza wyraźnie wymienionej tutaj, dot. dzieci do 18 roku życia, dozwolone jest dla Adriatic Mikulić wyłącznie przy uprzedniej zgodzie rodziców.

ZMIANA DANYCH

W każdej chwili mogą się Pańastwo zwrócić do nas w celu sprawdzenia swoich danych osobowych, jak i w celu aktualizacji, korekty lub usunięcia danych. Do tego momentu w powyżej wymienionym celu korzystamy z Państwa wcześniej zapisanych danych.

PAŃSTWA ZGODA

W momencie przekazywania informacji firmie Adriatic Mikulić w dowolny sposób (rezerwacja, karta rejestracyjna…) gwarantują Państwo, że informacje te są prawdziwe, że macie Państwo zdolność prawną i upoważnieni jesteście do dysponowania tymi informacjami i że w pełni zgadzacie się na to, by Adriatic Mikulić korzystał z Państwa danych i gromadził je zgodnie z prawem i warunkami niniejszej polityki prywatności.

TECHNICZNA I ZINTEGROWANA OCHRONA DANYCH

Adriatic Mikulić jako administrator przetwarzania troszczy się o najwyższe organizacyjne i techniczne standardy ochrony danych. Stąd też, biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia, koszt realizacji i naturę, zasięg, kontekst i cel przetwarzania, jak i różnice różnych poziomów prawdopodobieństwa i wagi wobec praw i swobód osób fizycznych wynikających z przetwarzania danych, podczas określania środków przetwarzania i w czasie samego przetwarzania, stosuje się odpowiednie techniczne i organizacyjne środki, by umożliwić skuteczne stosowanie zasad ochrony danych.

Adriatic Mikulić stosuje także odpowiednie techniczne i organizacyjne środki, którymi to gwarantuje się, że w zintegrowany sposób są przetwarzane wyłącznie dane osobowe, które są konieczne dla każdego celu przetwarzania. Środek ten Adriatic Mikulić stosuje na każdej ilości zgromadzonych danych osobowych, zakresie ich przetwarzania, okresie przechowywania i dostępności. Dokładniej przez takie środki gwarantuje się, że dane osobowe nie są automatycznie, bez interwencji konkretnych osób, dostępne nieograniczonej ilości osób.

EWIDENCJA CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Adriatic Mikulić jako administrator przetwarzania prowadzi ewidencję czynności przetwarzania z poniższymi danymi:

imię i dane kontaktowe administratora przetwarzania, jeśli ma zastosowanie, współnego administratora przetwarzania i inspektora danych osobowych;
cel przetwarzania;
opis kategorii ankietowanych i kategoria danych osobowych;
kategorie odbiorców, którym dane osobowe są odkryte lub mają być odkryte, włącznie z państwami trzecimi lub międzynarodowymi organizacjami;
jeśli ma zastosowanie, transfer danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej włącznie z identyfikacją tego państwa trzeciego lub międzynarodowej organizacji, a także, w przypadku transferu z art. 49. ustęp 1. drugiego ustępu, informacja o odpowiednich środków ochronnych ;
jeśli możliwe, przewidziane terminy usuwania różnych kategorii danych;
jeśli możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Adriatic Mikulić jako administrator przetwarzania gwarantuje, że w przypadku naruszenia danych osobowych bez zbędnego przedłużania i jeśli jest to wykonalne, najpóźniej w terminie 72 godzin od przyjęcia informacji o tym naruszeniu poinformuje właściwy organ nadzoru o naruszeniu danych osobowych, chyba że jest małe prawdopodobieństwo, że to naruszenie danych osobowych spowoduje zagrożenie dla praw i swobód osób fizycznych.

Sprawozdanie, które dostarczane jest do właściwego organu zawiera wszystkie informacje zgodnie z Rozporządzeniem.

W przypadku naruszenia danych osobowych, które prawdopodobnie wywoła wysokie ryzyko naruszenia praw i swobód osób Adriatic Mikulić jako administrator przetwarzania bez zbędnej zwłoki poinformuje ankietowanego o tym naruszeniu. Ankietowany nie zostanie poinformowany w przypadkach, co do których Rozporządzenie mówi, że nie jest to konieczne.

OCENA WPŁYWU NA OCHRONĘ DANYCH

Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że określony rodzaj przetwarzania, szczególnie przy pomocy nowych technologii, biorąc pod uwagę jego naturę, zasięg, kontekst i cel przetwarzania, stanowi wysokie ryzyko dla praw i swóbód osób fizycznych, Valamar jako administrator przetwarzania przed przetwarzaniem przeprowadza ocenę wpływu procedur na bezpieczeństwo danych osobowych.

Jedna ocena może dotyczyć całego ciągu podobnych procedur przetwarzania, które stanowią podobne wysokie ryzyko.

Adriatic Mikulić przeprowadza ocenę wpływu na ochronę danych osobowych w przypadku:

systematycznej i kompleksowej oceny aspektów osobistych związanych z osobami, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, i na podstawie której podejmowane są decyzje mające skutki prawne odnoszące się do osoby lub w podobny sposób znacząco wpływają na daną osobę;
intensywnego przetwarzania specjalnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, lub danych dotyczących wyroków skazujących za przestępstwa i przestępstw podlegających karze, o których mowa w art. 10 rozporządzenia;
systematycznego monitorowania obszaru, który jest w znacznym stopniu publiczny,
w innych sytuacjach określonych przez właściwy organ nadzoru.
Adriatic Mikulić zapewnia adekwatne zaangażowanie inspektora ochrony danych w postępowaniu oceny ryzyka.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia, w miarę potrzeb po ocenie ryzyka zostanie przeprowadzona uprzednia konsultacja z organem nadzorującym.

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności dostępna jest na stronie www.adriatic-mikulic.hr i www.hoteladriaticorebic.com , a także w recepcjach naszych obiektów.

Jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie zmian do polityki prywatności, zmiany te zostaną opublikowane na stronie www.adriatic-mikulic.hr i www.hoteladriaticorebic.com i w recepcjach naszych obiektów.